wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

logotypy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3/2020

Lublin, 03.09.2020r

 

Wydawnictwo

studio tEMAt Paweł Szydłowski,

ul. Leśna 24a, 20-388 Ćmiłów

 

Kontakt: biuro@studiotemat.com.pl, tel. 727 719 776

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek kanadyjski w ramach Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” UG-PMT/1532/9N/2019-CAN dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, os priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie Promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

 

Rodzaj zamówienia: doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek kanadyjski

CPV 79410000-1

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:doradztwo związane z wprowadzeniem na rynek kanadyjski wydawnictw książkowych Wydawnictwa Studio tEMAt Paweł Szydłowski, a szczególnie kursu metodycznego pt. „Polski jest cool” przeznaczonego do nauki języka polskiego jako obcego.

Doradztwo dotyczy rozeznania optymalnej strategii wprowadzenia produktów na rynek kanadyjski, przygotowania procedur, opracowania dokumentacji oraz rozpoznania możliwości uzyskania dla kursu rekomendacji do użytku w publicznych placówkach edukacyjnych w Kanadzie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach od A1 do C2 oraz jako kursu przygotowującego do egzaminów certyfikatowych organizowanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
tel. 727 719 776. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Szydłowski, właściciel.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 26.02.2021r.

 

  1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają wymagane kompetencje do wykonania zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponują potencjałem technicznym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w wersji pisemnej na adres: Studio Temat Paweł Szydłowski, Leśna 24a, 20-388 Ćmiłów, w terminie do dnia 01.10.2020r godz. 11:00

Cenę oferty (brutto) należy podać na „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 2).

 

  1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

8. Informacje dodatkowe:

1)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające wyceny pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2)    Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3)    Cena ofertowa musi zawierać wszystkie zobowiązania z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ponadto cena musi obejmować koszty transportu.

4)    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 

 PLIK DO POBRANIA:

Zaproszenie nr 3 - wprowadzenie produktu.pdf

Protokół wyboru oferty


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu